Ćwiczenia sygnatariuszy systemu deklarujących I, II i III stopień pomocy

W marcu bieżącego roku odbyły się ćwiczenia dla wszystkich sygnatariuszy systemu deklarujących I, II i III stopień pomocy.

W miejscowości Białobrzegi, we wczesnych godzinach rannych doszło do zderzenia samochodu osobowego Jeep z samochodem dostawczym Scania. W wyniku wypadku kierowca osobówki poniósł śmierć na miejscu. Do zdarzenia MSK PSP zadysponowało jeden zastęp z JRG i z OSP.

Podczas działań ratowniczych okazało się, że wśród rozrzuconych przedmiotów z rozbitego Jeep-a, znajduje się skrzynia z oznakowaniem wskazującym na materiał lub przedmiot wybuchowy.

 

KDR poprosiło o pomoc w ustaleniu zawartości skrzyni widocznej na zdjęciu powyżej z miejsca prowadzenia działań. Policja, która jest na miejscu zabezpieczyła ładunek.
Widoczne opisy:
Bok skrzyni z zamknięciem:
UZRGI
2….-76-354
IX-….2-12
BRUTTO…98… – dalej znaki nieczytelne.
Zb-6-8212
T,

Wieko:

GWAJANYLONITRO………………….. – dalej znaki nieczytelne.
Nalepka odpowiadająca klasie 1 ADR, podklasa 1.1…

 

W wyniku udzielonej pomocy I stopnia sygnatariusze ustalili jak poniżej:

Zakładając, że skrzynia zawiera to, co jest opisane i dany materiał jest zapakowany prawidłowo, tzn. zgodnie z przepisami ADR, to:
Może to być:
UN 0113 GUANILONITROZOAMINOGUANILIDENOHYDRAZYNA ZWILŻONA
zawierająca nie mniej niż 30% masowych wody,
lub
UN 0114 GUANILONITROZOAMINOGUANILOTETRAZEN ZWILŻONY
zawierający nie mniej niż 30% masowych wody lub mieszaniny alkoholu i wody
Dalej zwane łącznie „MW”.
Napisy na boku skrzyni są oznaczeniami wojskowymi i nie mają wpływu na warunki przewozu.

Właściwości:
Materiał wybuchowy inicjujący. Bardzo wrażliwy. Wybuch obejmuje natychmiast cały ładunek. Krystaliczny związek organiczny, nierozpuszczalny w wodzie, alkoholu, eterze, chloroformie. Nie reaguje z metalami. Dodawany do innych materiałów wybuchowych w celu zwiększenia wrażliwości na uderzenie.

Wymagania przewozowe:
Oznakowanie sztuki przesyłki:
Nalepka ostrzegawcza nr 1, w dole nalepki ostrzegawczej cyfry 1.1 i litera A (nie widać na zdjęciu).
Napis z nazwą materiału, może być użyta nazwa wojskowa, stąd: GWAJANYLONITRO…
Przepis specjalny 266:
Jeżeli materiał ten zawiera mniej alkoholu, wody lub flegmatyzatora niż wskazano, to jest on dopuszczony do przewozu jedynie na podstawie specjalnego zezwolenia właściwej władzy (patrz 2.2.1.1).
Instrukcja pakowania P110 b), przepis szczególny pakowania PP42.
Z instrukcji pakowania wynika, że w skrzyni powinny znajdować się naczynia metalowe lub drewniane lub gumowe lub z tworzywa sztucznego, ułożone w gniazdach.
Maksymalnie 25 gniazd po maksymalnie 50 g MW (suchego), co oznacza, że w skrzyni może znajdować się 1,25 kg MW.
Nie powinno w niej być innych materiałów niebezpiecznych lub obojętnych.
Zgodnie z przepisem V2 z 7.2.4, do przewozu może być użyty tylko pojazd dopuszczony do przewozu materiałów wybuchowych EXII lub EXIII.
MW może być przewożony wyłącznie na warunkach ADR, bez żadnych ulg.

Postępowanie:
Sprawdzić, czy nie widać oznak wycieku wody lub alkoholu, ponieważ ten MW powinien być przewożony z użyciem wody lub mieszaniny alkoholu i wody jako flegmatyzatorów (zmniejszają wrażliwość MW na bodźce fizyczne, takie jak wstrząsy).
Nie powinno się bez potrzeby przemieszczać skrzyni, chyba że jest narażona na uszkodzenie. Jeżeli jest bezpieczna, to powinna pozostać na miejscu do czasu podstawienia pojazdu dla jej usunięcia.
Jeżeli skrzynia jest zagrożona (np. pożar, możliwość najechania innego pojazdu), to należy ją ostrożnie, ręcznie przemieścić w miejsce bezpieczne. Otwarte źródła ognia (papierosy, świece ostrzegawcze, itp.) lub papierosy elektroniczne powinny być z dala od skrzyni (kilka metrów).
Usunięcie skrzyni:
Przed podjęciem działań powinna być powiadomiona właściwa władza o obecności tej skrzyni – policja, żandarmeria wojskowa.
Skrzynię, w celu jej usunięcia z miejsca zdarzenia, należy ostrożnie przenieść do pojazdu zadysponowanego przez wojsko:
Wymagania dla pojazdu:
• Pojazd z dopuszczeniem EXII lub EXIII.
• Skrzynia pojazdu powinna być dokładnie oczyszczona.
• Zabrania się używania w pobliżu otwartych źródeł światła (np. świece ostrzegawcze).
• Kierowca pojazdu powinien być upoważniony do przewożenia materiałów wybuchowych.
• Pojazd powinien być cały czas nadzorowany.
• W czasie przewozu skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta.