Ćwiczenia SPOT dla wszystkich sygnatariuszy I, II, III stopnia pomocy

Poniżej przedstawiamy relację z ćwiczeń SPOT

Zadanie

Na drodze powiatowej doszło do wypadku autocysterny przewożącej materia niebezpieczny. Kierowca został uwięziony w kabinie. Autocysterna znajduje się w rowie poza pasem drogowym. W pobliżu przepływa potok. Zgłaszający wypadek do Straży Pożarnej, zauważył oznakowanie cysterny tablicą barwy pomarańczowej: górny wiersz 88 – trzeci znak nieczytelny, dolny wiersz 2734 oraz dwa romby: jeden czerwony z cyfrą 3, drugi czarno-biały z cyfrą 8. Zgłaszający nie zauważył wycieku materiału z cysterny. Miejsce zdarzenia oddalone jest 30 km od najbliżej jednostki PSP.

 

 

Pytania do ćwiczeń:

Dyżurny stanowiska kierowania Komendanta Powiatowego PSP zwrócił się do pobliskiego zakładu chemicznego o użyczenie cysterny do przepompowania substancji. Podał on jedynie dane na podstawie informacji przekazanych przez Zgłaszającego zdarzenie,

 1.           Zidentyfikuj materiał niebezpieczny ?

– UN 2734  

– Numer rozpoznawczy zagrożenia 883

– Grupa pakowania I

– Są to Aminy żrące ciekłe zapalne I.N.O. lub Poliaminy żrące ciekłe zapalne I.N.O.

Amines, Liquid, Corrosive, Flammable, N.O.S. or Polyamines, Liquid, Corrosive, Flammable,    N.O.S.

2.            W zakładzie chemicznym aktualnie znajduje się pusta cysterna o kodzie L10BF oraz druga, która jest rozładowywana na stanowisku o kodzie L10BH. Czy obydwie cysterny są odpowiednie do przepompowania materiału niebezpiecznego? W zakładzie jest też pompa Ex II2G de IIIC T6 – czy może być użyta do przepompowywania?

– Zalecana cysterna do przepompowania materiału niebezpiecznego L10BH. Nie wolno zastosować cysterny L10BF do przepompowania substancji niebezpiecznej.

– Dodatkowo należy sprawdzić zgodność zastosowania pompy do substancji żrących – czy instrukcja pompy pozwala na pompowanie materiałów żrących.

Kategoria urządzenia –  2G – Poziom EPL GB Przydatność do strefy Ex 1,2

T6 – 85 C

3.            Jakie szczególne środki bezpieczeństwa należy zachować podczas prowadzonych działań ratowniczych? Jakie środki ochrony indywidualnej należy zastosować?

Ratownicy manipulujący przy cysternie powinni mieć pełne zabezpieczenie ochronne:

– Zastosować aparaty SOUO oraz pełne ubranie ochronne odporne na działanie        chemikaliów.

Szczególne zagrożenia:

– W czasie pożaru mogą być uwalniane:  tlenek węgla, tlenki azotu.

Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska:

– Zapobiec rozprzestrzenianiu się produktu lub dostaniu do kanalizacji, cieków wodnych typu rowy, rzeki.

4.            Czy istnieje możliwość przepompowania materiału niebezpiecznego do DPPL?

– Zgodnie z wytycznymi dopuszczalne są tylko opakowania  zgodne z instrukcją pakowania P001 – nie można przepompować materiału niebezpiecznego do DPPL.